GDPR

Disclaimer

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Een Warme Wereld Vzw levert inspanningen om de aangeboden informatie op de website zo volledig mogelijk, juist en up to date te houden. Indien de gegeven informatie op de website onjuistheden zou bevatten of er bepaalde informatie op de website zou ontbreken, zullen wij inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Onjuistheden op de site kan u melden via info@eenwarmewereld.be.

Een Warme Wereld Vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze website.

Alle inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Een Warme Wereld Vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Een Warme Wereld Vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site,  dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

GDPR

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Een Warme Wereld vzw

Wie zijn wij?

Wij bieden hulpverlening vanuit Christelijk oogpunt met een hart voor relaties in verbinding met jezelf, God en de ander. Dit doen we door middel van psycho-sociale therapie en coachingsgesprekken.

Een Warme Wereld vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden:

 • Adres: Statiestraat 61 2017 Zwijndrecht
 • Email: info@eenwarmewereld.be
 • Ondernemingsnummer: 0725 541 390

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien wij jouw gegevens verwerken, dan gaat dit over de gegevens die je invult op het contactformulier op onze website en gaat het om onderstaande gegevens:

 •  Identificatie- en contactgegevens
  (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, …)

   

 • Eventuele andere persoonsgegevens die ons worden meegedeeld in het kader van je hulpvraag

Wij wijzen je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien je gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij je ons dit zo snel mogelijk te melden. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer je niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

Door het contactformulier op onze website in te vullen heb je ons toestemming gegeven om jouw gegevens bij te houden en te verwerken.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om je zo goed mogelijk onze dienstverlening te kunnen aanbieden en om je op een eenvoudige wijze te kunnen contacteren, op de hoogte te stellen of door jou gecontacteerd te worden.
Verder ook om in de mogelijkheid te verkeren je communicatie naar ons toe op te volgen.

Anderen met wie je persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden

Enkel onze medewerkers en gegevensverwerkers hebben toegang tot voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking zoals hierboven vermeld. Elk van hen verwerkt deze gegevens strikt vertrouwelijk.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, onze online-agendaprovider en het patiëntenportaal dat we gebruiken. 

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om je voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen.

Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming. 

Cookies

Onze website verzamelt enkel algemene gegevens. Verzameling van gedetailleerde locatie- en apparaatgegevens is bewust uitgezet.

Jouw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om jouw gegevens in te kijken
 • Recht om jouw gegevens aan te passen
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht om jouw gegevensverwerking te beperken
 • Recht om jouw gegevens te laten wissen
 • Recht om uw toestemming in te trekken

Om deze rechten uit te oefenen kan je je wenden tot info@eenwarmewereld.be

Als je klachten zou hebben of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden te bereiken. 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Wil je jouw rechten uitoefenen of heb je een vraag of een klacht over hoe Een Warme Wereld vzw je persoonsgegevens verwerkt, contacteer dan de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.